(0432) 67-29-80
Вінницька область

Соціально-економічне становище Вінницької області за січень-лютий 2018 року

Соціально-економічне становище Вінницької області за січень-лютий 2018 року

За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області про соціально-економічне становище області за січень-лютий 2018 року, наводимо дані про населення, ринок праці та доходи населення.

Населення 

Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 лютого 2018р. становила 1574,4 тис. осіб. За січень 2018р. чисельність населення зменшилась на 1425 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 1181 особа, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 2441 особи. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем 2017р., зменшився на 92 особи.

______________

1Інформація сформована за даними реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, які надають органи реєстрації (виконавчі органи сільської, селищної або міської ради, сільські голови (якщо відповідно до законодавства виконавчий орган сільської ради не утворено)).

 Ринок праці

Середньооблікова кількість штатних працівників області на підприємствах, в установах та організаціях з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у січні 2018р. становила 262,4 тис. осіб, що на 2,5% менше, ніж у грудні 2017р.

За адміністративними даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних порівняно з січнем 2018р. збільшилась на 3,5% і на кінець лютого 2018р. становила 24,6 тис. осіб. Із загальної кількості безробітних 46,6% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з січнем 2018р. збільшився на 0,1 в.п. і на кінець лютого 2018р. становив 2,6% населення працездатного віку. У сільській місцевості показник збільшився на 0,1 в.п. і становив 3,6%, в міських поселеннях – не змінився (1,6% населення працездатного віку).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у лютому 2018р. порівняно з січнем 2018р. збільшилась на  0,4 тис. і на кінець лютого становила 1,8 тис.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець лютого 2018р. спостерігалася на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (27,4% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменша – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (3,7%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію порівняно з попереднім місяцем зменшилось на 3 особи і становило 14 осіб на кінець лютого 2018р.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж лютого 2018р., становила 22,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2322 грн, що на 37,6% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Доходи населення

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника  (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні 2018р. становила 6750 грн., що в 1,8 раза перевищувала рівень мінімальної заробітної плати (3723 грн.). Порівняно з груднем 2017 р. розмір заробітної плати зменшився на 11,3%, а відносно січня 2017 р.  збільшилася на 32,4%.

Так, найбільш оплачуваними у січні 2018 р. були працівники, зайняті у сферах: лісового господарства та лісозаготівель (розмір оплати праці яких перевищив середній розмір по економіці області в 1,5 раза), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (в 1,4 раза). Cеред промислових видів діяльності найвищі нарахування зафіксовано на підприємствах по виробництву напоїв; комп`ютерів, електронної та оптичної продукції, де рівень заробітної плати перевищив середній показник по економіці області відповідно 1,6 та 1,5 раза.

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін)у січні 2018 р. порівняно з груднем 2017 р. зменшилася на 12,4%, а відносно січня 2017 р. зросла на 16,5%.

Упродовж січня 2018 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) збільшилася на 31,6%, або на 3713,4 тис. грн і на 1 лютого 2018 р. становила 15465,1 тис.грн  (0,9% фонду оплати праці, нарахованого за січень).

На економічно активні підприємства припало 13,2% від загальної суми заборгованості, на підприємства-банкрути 74,8%, на економічно неактивні – 12,0%.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств порівняно з початком 2018 р.зменшилась на 47,0% (або на 1804,9 тис.грн),   і на 1 лютого 2018р. становила 2037,9 тис.грн.

Більша частина (69,5% або 1417,0 тис.грн.) загальної суми боргу економічно активних підприємств припадає на промислові підприємства області.

Впродовж січня 2018 р. кількість працівників, які вчасно неотримали заробітну плату,зменшилася на 47,4% іна 1 лютого 2018р.становила 215 осіб, або 0,1% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 9479 грн, що на 40,4% більшесередньої заробітної плати, нарахованої за січень 2018 року.

Сума боргу з виплати заробітної плати перед працівниками підприємств-банкрутів упродовж січня 2018 р.збільшилась на 47,8%   (на 3738,5 тис.грн) та становила 11564,7 тис.грн. Майже три чверті (72,7%)заборгованості у цій сумі складають промислові підприємства і 17,0% – підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.