(0432) 67-29-80
Вінницька область

Для удосконалення заходів контролю рівня безпеки та гігієни праці у будівельній галузі

Для удосконалення заходів контролю рівня безпеки та гігієни праці у будівельній галузі

24-25 листопада 2018 року у м. Києві відбулася І Міжнародна будівельна конференція «Безпека праці в будівництві. Управління ризиками». У заході взяли участь близько 100 представників вітчизняних підприємств, органів виконавчої влади, соціальних партнерів та міжнародних організацій. За результатами Конференції була сформована Резолюція, текст якої прийнятий учасниками конференції та схвалений організаційним комітетом заходу, до якого увійшли Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державна служба України з питань праці, Міжнародна організація праці, Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів, Будівельна палата України, Асоціація експертів будівельної галузі.

РЕЗОЛЮЦІЯ

I Міжнародної будівельної конференції «Безпека праці в будівництві. Управління ризиками»

Звертаємося до органів виконавчої влади у зв’язку з постійно високими показниками травматизму в будівельній галузі України (у 2018 році відбулося 205 нещасних випадків на виробництві, 54 з яких з летальними наслідками). Просимо розглянути пропозиції, подані в Резолюції, взяти їх до уваги при подальшій роботі над удосконаленням нормативно-правової бази, розробкою контролюючих та інформаційних заходів на будівельних підприємствах країни.

Учасники I Міжнародної конференції «Безпека праці в будівництві. Управління ризиками», яку організував і провів 24-25 листопада 2018 року (м. Київ) журнал «Охорона праці» за участі та підтримки Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Держпраці України, МОП, Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів, Будівельної палати України, Асоціації експертів будівельної галузі, керівників і спеціалістів з охорони праці підприємств галузі,

зважаючи на критичний стан безпеки і гігієни праці у сфері будівництва України, найвищі порівняно з іншими галузями рівні виробничого травматизму, особливо зі смертельними наслідками, значну соціально-економічну значущість галузі для економіки України, роботодавців і працівників галузі, вкрай негативний вплив виробничого травматизму на продуктивність праці та процес економічного й соціального розвитку, а також на потребу в збереженні кадрового потенціалу галузі й поліпшення демографічної ситуації в країні та необхідність вжиття подальших заходів з метою кардинального поліпшення стану безпеки і гігієни праці в галузі;

нагадуючи, що поліпшення стану безпеки і гігієни праці працівників галузі будівництва та соціальний захист будівельників у разі травмування на виробництві, виникнення загальних і професійних захворювань є одним з головних завдань центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ) – Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінгрегіон), Державної служби України з питань праці (Держпраці), Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ), що передбачено їхніми Статутами;

пам’ятаючи про чинність ратифікованих Україною конвенцій Міжнародної організації праці (МОП) щодо основ, що сприяють безпеці та гігієні праці, та положень директив Європейського економічного співтовариства, імплементація яких у законодавчі акти України передбачена Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію) щодо основних обов’язків і прав роботодавців і працівників у сфері безпеки та гігієни праці, зокрема стосовно пріоритетності уваги до цих проблем та розвитку національної культури профілактики у сфері безпеки і гігієни праці;

наголошуючи, що в сучасних умовах роль безпеки праці на будівельних майданчиках країни значно підвищується, з-поміж іншого, через збільшення переліку операцій, які виконують працівники, і потребу виконувати роботи з урахуванням європейських норм у галузі будівництва,

УХВАЛИЛИ:

1. Звернути увагу зазначених центральних органів виконавчої влади, керівників підприємств та організацій будівельної галузі на необхідність:

а) кардинального поліпшення стану державного та галузевого контролю за станом безпеки і гігієни праці в галузі будівництва, забезпечивши наявність спільних зусиль центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств і будівельних майданчиків з метою зниження рівня травматизму на виробництві та поліпшення умов праці будівельників і працівників підприємств промисловості будівельних матеріалів;

б) забезпечення комплексності й завершеності роботи щодо внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері безпеки і гігієни праці в галузі будівництва, їх взаємозв’язку в поліпшенні умов праці та соціальному захисті потерпілих від нещасних випадків на виробництві та працівників, зайнятих на роботах з важкими і шкідливими умовами праці;

в) посилення інформаційної роботи щодо стану безпеки і гігієни праці в галузі будівництва в засобах масової інформації, спеціалізованих періодичних виданнях і на телебаченні з метою залучення громадських організацій до вирішення цих проблем у галузі.

2. Запропонувати заінтересованим організаціям і Профспілці працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів (далі – Профспілка) розглянути до березня 2019 року питання про доцільність розробки галузевої Програми поліпшення стану безпеки і гігієни праці в галузі будівництва (далі – Програма). Залучити до розробки цієї Програми кадровий потенціал науково-дослідних установ, представників Академії будівництва та Асоціації експертів будівельної галузі України.

3. Указати керівникам будівельних корпорацій, холдингів, асоціацій, підприємств і генпідрядникам на:

а) формальне здійснення і недостатню ефективність засобів і заходів щодо усунення або істотного зменшення питомої ваги основних подій, особливо – дорожньо-транспортних пригод, падіння потерпілого з висоти, падіння, обвалення, обрушення породи, ґрунту тощо у виникненні нещасних випадків на виробництві, під час яких травмуються і гинуть працівники галузі будівництва;

б) необхідність поліпшення заходів щодо обліку і розслідування нещасних випадків на виробництві, усунення такого ганебного для галузі явища, як вживання алкогольних напоїв та перебування на роботі у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, істотного зменшення організаційних причин у виникненні нещасних випадків завдяки проведенню для працівників і посадових осіб підприємств галузі й будівельникам неодмінних видів навчання та інструктажів з охорони праці, поліпшення якості проведення атестації робочих місць за умовами праці та надання за її результатами працівникам, зайнятим на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством України;

в) потребу розширення фінансування на оновлення і/або капітальні ремонти виробничого обладнання, особливо вантажопідіймального, будівельної техніки, розширення робочих місць з механізацією та автоматизацією виробничих процесів;

г) зосередження особливої уваги на питаннях безпеки і гігієни праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки і застосування обладнання підвищеної небезпеки, особливо земляних, газополуменевих робіт у закритих ємностях, робіт з переміщення вантажів та використання електрообладнання;

д) забезпечення виробничих підрозділів і будівельних майданчиків засобами колективного, а працівників – індивідуального захисту, спеціальними і рятувальними засобами захисту від дії шкідливих і небезпечних виробничих чинників з метою охорони здоров’я і попередження виникнення у працівників професійних захворювань.

4. Посилити роботу з удосконалення будівельних норм та інших законодавчих і нормативно-правових актів у сфері безпеки і гігієни праці в будівництві, впровадження через них положень ратифікованих Україною світових, зокрема європейських, практик з безпеки і гігієни праці у цій сфері, залучивши до їх розроблення широке коло фахівців. Для цього рекомендувати Мінрегіону та іншим зацікавленим ЦОВВ – суб’єктам нормування у будівництві – активізувати роботу із залучення до розроблення будівельних норм представників закладів вищої освіти у сфері будівництва і науково-дослідних інститутів.

5. У зв’язку з ухваленням Кабінетом Міністрів України Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні впроваджувати ризикоорієнтовані підходи у сфері управління охороною праці в галузі та міжнародний досвід у сфері безпеки і гігієни праці.

6. З метою:

а) дотримання вимог нормативних актів та забезпечення належного рівня безпеки і гігієни праці під час будівництва, підвищення рівня якості виконання будівельних робіт на всіх стадіях будівництва – від проектування до введення в експлуатацію – запропонувати замовникам усіх рівнів залучати до розробки та реалізації будівельного проекту координатора з питань охорони праці та незалежного інженера-консультанта – як цілісного механізму управління ризиками в системі управління охороною праці;

б) упровадження міжнародного досвіду з вирішення спорів, що виникають у процесі реалізації будівельного проекту, і створення безпечного та сприятливого середовища на будівельному майданчику запропонувати замовникам усіх рівнів передбачати в договорі будівельного підряду досудовий порядок урегулювання спорів – як дієвий механізм захисту інтересів учасників господарських відносин у сфері будівництва;

в) підвищення рівня безпеки праці та якості реалізації будівельного проекту рекомендувати закладам вищої освіти та іншим професійним організаціям, що здійснюють свою діяльність у напрямі підвищення професійної кваліфікації виконавців робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури, зосередити свою увагу на застосуванні ризик-менеджменту як критично необхідного складника управління розробкою проекту і будівництва об’єкта –

провести II Міжнародну конференцію з проблем безпеки і гігієни праці в будівництві у 2019 році.

Резолюцію ухвалено більшістю голосів учасників конференції та організаційним комітетом конференції.

                Голова Організаційного комітету, Головний редактор ТОВ «Редакція журналу «Охорона праці» Д.Л. Матвійчук

                Голова Профспілки робітників будівництва та промисловості будівельних матеріалів України В.М. Андреєв

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.