(0432) 67-29-80
Вінницька область

Атестація робочих місць за умовами праці в закладах охорони здоров’я

Атестація робочих місць за умовами праці в закладах охорони здоров’я

ЕКСПЕРТ РОЗ’яснює: на підставі чого проводити, хто проводить, як оформити результати та яка відповідальність за не проведення атестації.

Атестація робочих місць за умовами праці (далі – атестація) відіграє основну роль у встановленні об’єктивних показників умов праці на робочому місці працівника. За результатами атестації встановлюють пільги і компенсації за роботу із шкідливими та важкими умовами праці, а також вживають заходів, щоб поліпшити умови праці.

У закладах охорони здоров’я, як і на всіх інших підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності й господарювання, атестацію проводять відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 № 442 (далі – Порядок № 442), та Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Мінпраці від 01.09.1992 № 41 (далі – Методичні рекомендації). Однак у цих закладах проведення атестації має свої особливості.

Які вимоги до проведення

Атестацію проводять в усіх закладах чи установах охорони здоров’я незалежно від форм власності. З огляду на характер праці медичних працівників атестація їхніх робочих місць суттєво відрізняється від атестації на промислових підприємствах.

У закладах охорони здоров’я атестацію для підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення проводять комісійно. Підстава – Інструкція проведення атестації робочих місць в установах охорони здоров’я і соціального забезпечення (дод. 2 до листа Мінпраці від 05.05.1995 № 06-1544, МОЗ від 17.05.1995 № 5.05.08-370; далі — Інструкція).

Список виробництв, робіт, професій, посад і показників у закладах охорони здоров’я, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, наведено у розділі ХІХ «Охорона здоров’я» Списку № 11 та розділі ХХІV «Охорона здоров’я та соціальна допомога» Списку № 22, затверджених постановою КМУ від 24.06.2016 № 461.

1 Список № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (далі – Список № 1).
2 Список № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (далі – Список № 2).

Інструкція передбачає такий порядок атестації:

1. Наказом по закладу затверджують атестаційну комісію згідно з пунктом 4 Порядку № 442.

2. Атестаційна комісія закладу відповідно до кваліфікаційних довідників або посадових інструкцій на кожне конкретне робоче місце або групу аналогічних робочих місць визначає характерні шкідливі чинники, які впливають на працівника, час роботи в цих умовах та складає протокол.

На підставі протоколу атестаційна комісія приймає рішення — підтвердити або не підтвердити право на пільгове пенсійне забезпечення згідно зі Списками № 1 і № 2.

При цьому атестаційна комісія має врахувати такі умови:

 • наявність робіт, професій, посад і показників у Списках № 1 та № 2;
 • зайнятість працівників повний робочий день на роботах, визначених Списками № 1 і № 2;
 • наявність професій або посад у кваліфікаційних довідниках.

3. На підставі протоколу атестаційної комісії видають наказ по закладу. Витяг з наказу додають до трудової книжки відповідно до пункту 9 Порядку № 442.

Атестацію робочих місць інших працівників, зайнятих у закладах чи установах охорони здоров’я на роботах із шкідливими умовами праці, потрібно провести у повному обсязі, тобто з гігієнічними дослідженнями.

Розглянемо детальніше, як діяти атестаційній комісії під час атестації у закладі охорони здоров’я.

Яка правова підстава

Правовою підставою для атестації є такі нормативно-правові акти:

Атестацію необхідно провести на робочих місцях, на яких зайняті працівники, що мають право хоча б на одну з пільг і компенсацій за роботу із шкідливими й важкими умовами праці відповідно до зазначених нормативних документів.

Який склад і обов’язки атестаційної комісії

Атестацію проводить атестаційна комісія, склад і повноваження якої визначають наказом по закладу, у строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж раз на п’ять років (п. 4 Порядку № 442).

Зразок наказу про проведення атестації знайдете у Додатку 1. Слід зазначити, що для проведення атестації у закладі охорони здоров’я видають єдиний наказ: як для атестації згідно з Інструкцією, так і для атестації, яку проводять у повному обсязі на інших робочих місцях.

До складу атестаційної комісії рекомендовано включати заступників головного лікаря, працівників відділу кадрів, економістів, інженера з охорони праці, представників профкому.

Атестаційна комісія, зокрема, виконує такі функції:

 • здійснює організаційне, методичне керівництво і контролює, щоб виконавці провели відповідну роботу на всіх етапах;
 • формує необхідну правову і нормативно-довідкову базу та організовує її вивчення;
 • складає перелік робочих місць, що підлягають атестації;
 • встановлює на підставі Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника або Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, чи відповідає найменування професій і посад працівників, зайнятих на цих робочих місцях, характеру фактично виконуваних робіт3;
 • визначає обсяг необхідних досліджень шкідливих і небезпечних чинників виробничого середовища й організовує ці дослідження, прогнозує та виявляє шкідливі і небезпечні чинники на робочих місцях;
 • організовує проведення фотографій робочого дня;
 • складає Карту умов праці на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних робочих місць.
3 У разі відхилень назву професії, посади увідповіднюють характеру фактично виконуваних робіт. До трудової книжки вносять відповідні зміни згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58.

За результатами атестації комісія складає переліки:

 • робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством;
 • робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок коштів підприємства;
 • робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи з їх поліпшення.

Які робочі місця підлягають атестації

Атестаційна комісія має визначити кількість робочих місць, що підлягають атестації.

Щоб скласти Перелік робочих місць, що підлягають атестації, необхідно мати напохваті штатний розпис закладу охорони здоров’я, його структуру, а також список працівників, де вказані професії і структурні підрозділи.

При складанні Переліку має бути зазначено, на яких робочих місцях потрібно проводити гігієнічні дослідження, а які робочі місця атестують комісійно.

Тож до Переліку необхідно внести:

1. Робочі місця, на яких зайняті працівники, що мають право на пенсію за віком на пільгових умовах (далі — пільгова пенсія) згідно з розділом ХІХ Списку № 1 та розділом ХХІV Списку № 2.

Молодші медичні сестри з догляду за хворими, зайняті у рентгенівських відділеннях (кабінетах), мають право на пільгову пенсію. На це вказує розділ ХХІV Списку № 2. Однак скористатися цим правом працівниця може лише за результатами атестації: має бути підтверджено, що вона зайнята протягом повного робочого дня безпосереднім обслуговуванням хворих. Підстава — журнали обліку обстежень, які проводять у кабінеті, і безпосередня участь у них.

2. Робочі місця працівників закладів охорони здоров’я, зайнятих на роботах із радіоактивними речовинами з активністю на робочому місці понад 10 мілікюрі радію-226 або еквівалентною за радіотоксичністю кількістю радіоактивних речовин, на гамма-терапевтичних апаратах, а також ремонтом устаткування в цих умовах. Підстава — розділ ХХІІ «Роботи з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань і берилієм» Списку № 1.

Робочі місця працівників закладів охорони здоров’я, зайнятих на роботах із радіоактивними речовинами з активністю на робочому місці не менше ніж 0,1 мілікюрі радію-226 або еквівалентною за радіотоксичністю кількістю радіоактивних речовин і ремонтом технологічного устаткування в цих умовах. На це вказує розділ ХХХІІ «Роботи з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань» Списку № 2.

3. Робочі місця працівників, професії і посади яких передбачені розділами «Загальні професії» Списків № 1 та № 2 і які є у штатному розписі лікувального закладу.

Право на пільгову пенсію мають машиністи (кочегари) котельних (на вугіллі й сланці), зокрема зайняті видаленням золи. Про це йдеться у розділі ХХХІІІ «Загальні професії (у всіх галузях господарства)» Списку № 2. Тож якщо лікарня має свою котельню, до Переліку робочих місць, що підлягають атестації, необхідно внести робочі місця працівників, які працюють за цією професією.

4. Робочі місця, на яких зайняті працівники, що мають право на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими та важкими умовами праці згідно зі Списком виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затвердженим постановою КМУ від 17.11.1997 № 1290 (далі — Список № 1290).

Кухар, який працює біля плити, має право на щорічну додаткову відпустку тривалістю до чотирьох календарних днів. Підстава — позиція 77 розділу ХХХІІІ «Загальні професії в усіх галузях господарства» Списку № 1290. Однак щоб отримати таку відпустку і визначити конкретну її тривалість, необхідно підтвердити це право за результатами атестації робочого місця кухаря.

5. Робочі місця, на яких зайняті працівники, що мають право на скорочену тривалість робочого тижня відповідно до Переліку № 163.

6. Робочі місця, на яких зайняті працівники, що мають право на безплатну видачу молока або інших рівноцінних харчових продуктів.

7. Робочі місця, на яких зайняті працівники, що мають право на доплату в розмірі до 12% тарифної ставки за важкі і шкідливі умови праці. Підстава — додаток 6 до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519.

У структурних підрозділах закладів охорони здоров’я потрібно забезпечити збереження документів, які підтверджують виконання робіт із шкідливими умовами праці.

Як правило, ухвалений на засіданні атестаційної комісії Перелік затверджує керівник закладу.

Як провести атестацію

У закладах охорони здоров’я проводять:

Під час вибору лабораторії й укладанні з нею договору пам’ятайте, що вона має бути атестована Держпраці та МОЗ у порядку, визначеному Мінсоцполітики разом із МОЗ. Такий порядок затверджений наказом Мінсоцполітики та МОЗ від 29.05.2018 № 784/1012.
 
Ольга Чернетенко, експерт з охорони праці, Київ
«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.