(0432) 67-29-80
Вінницька область

Експертиза умов праці

Одним із заходів соціального захисту працівників є своєчасно проведена атестація робочих місць зі шкідливими умовами праці, яка надає можливість встановити пільги та компенсації за роботу із шкідливими та важкими умовами праці.

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють процес проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємстві, є Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці (постанова КМУ від 01.08.92 № 442) та Методичні рекомендації щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці (постанова Мінпраці України від 01.09.92 № 41).

Атестація  робочих  місць  за  умовами  праці  проводиться на підприємствах і  організаціях  незалежно від форм власності  й  господарювання,  де  технологічний  процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали  є  потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів,  що  можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Атестація  проводиться  атестаційною  комісією,  склад  і повноваження    якої   визначаються   наказом   по   підприємству, організації,  в  строки, передбачені колективним договором, але не рідше  ніж  один раз на п’ять років. До складу комісії включається уповноважений представник виборного органу первинної профспілкової організації,  а  в  разі  відсутності  профспілкової організації - уповноважена найманими працівниками особа.

Позачергово  атестація  проводиться  у  разі докорінної зміни умов  і  характеру  праці з ініціативи роботодавця, профспілкового комітету,  трудового  колективу або його виборного органу, органів Держпраці. 

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення  атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Згідно з пунктом 31 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 823 за письмовою заявою роботодавця інспектори праці можуть проводити аналіз стану дотримання законодавства про працю та надавати рекомендації щодо його застосування. За результатами проведеного аналізу складається довідка.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.